Erinomainen johtoryhmä – ylivertainen organisaatio

Tuloksellinen johtoryhmätyöskentely edellyttää johtoryhmän yhteistä, selkeää näkemystä strategiasta ja tavoitteista sekä konkreettista strategian toimeenpanosuunnitelmaa. Johtamisjärjestelmän, mukaan lukien johtoryhmän työskentelytavan, on tuettava haluttua strategiaa.

Erinomainen johtoryhmä-ylivertainen organisaatioJohtoryhmän toiminta on organisaation johtamisen perusta. Hyvin toimiva johtoryhmä saa päätöksiä aikaiseksi ja vie päätökset käytäntöön tehokkaasti. Johtoryhmän ongelmat, kuten asioiden puuroutuminen, yhteisen näkemyksen puuttuminen, päätösten huono valmistelu tai ristiriidat heikentävät organisaation suorituskykyä ja motivaatiota. Toisinaan johtoryhmä kuvittelee, että ongelmat jäävät kokoushuoneen seinien sisälle, mutta näin ei ole todellisuudessa. Organisaatio tunnistaa johtoryhmän haasteet vaikka saattaakin vaieta niistä.

Tunnistatko johtoryhmässäsi seuraavia ongelmia: 

  • Aika loppuu kesken kokouksissamme
  • Lillukanvarsista keskustelu vie aikaa tärkeämmiltä asioita
  • Emme saa aikaiseksi konkreettisia päätöksiä
  • Tulevaisuuden suunnittelun sijaan keskitymme menneeseen aikaan
  • Päätösten toteutumista seurataan satunnaisesti
  • Toistamme liian tutuksi tullutta kaavaa kokouksesta toiseen

Mecrastorin Erinomainen johtoryhmä – ylivertainen organisaatio -kehitysohjelmassa arvioidaan johtoryhmän nykyistä työskentelymallia niin strategian kuin johtamisen näkökulmasta. Arviointia tehdään johtoryhmäläisten haastattelujen ja itsearviointien avulla. Strategia- ja johtoryhmäaineiston analysointi ja johtoryhmätyöskentelyn havainnointi täydentävät moniulotteista kuvaa nykytilanteesta.

Johtoryhmän kehittämiselle asetetaan tavoitteet ja suunnitellaan toimenpiteet tunnistettujen vahvuuksien ja kehityskohteiden perusteella. Johtoryhmän työpajoissa varmistutaan siitä, että kaikilla ryhmän jäsenillä on yhteinen näkemys johtoryhmän roolista strategiatyössä ja liiketoiminnan johtamisessa. Strategisia tavoitteita ja haluttua organisaatio-kulttuuria tukeva johtamismalli ja -periaatteet suunnitellaan yhdessä. Johtoryhmätyöskentelyn kehittymistä tuetaan ja arvioidaan riittävän pitkällä tähtäimellä halutun muutoksen aikaansaamiseksi.

Lue lisää valmennuksen esitteestä